Dit is een brief van 11 juni 1886. Geschreven door Bauke Johannes de Jong aan de gemeente Schoterland. Bauke staat in het bevolkingsregister 1880-1900 te boek als vleeschhouwer in Het Meer 32. Hij heeft een verzoek om achter zijn huis een schapen- en varkensslachterij in de open lucht te beginnen. (deze gegevens komen van Tjibbe van Houten).


De onderstaande foto's komen van Feito van der Wal.

Deze foto is genomen in 1946 in de Benedenknipe. De gegevens zijn van Albert de Vries. Van links naar rechts: Siemen Venema, Tjitte Westink, Meint Nutters, Keimpe Nijholt en Pier de Jong.


Juli 1955. Visclub It Tékopke. Gegevens van Geert de Leeuw. Van links naar rechts : Wiebe Bijker, Jelle Koen, Roel Krol, Henk Koen, Anne Koen en Abe de Vries. Ze zijn op weg naar de Terkaplester Poelen. Op de achtergrond Akkrum.


Foto van 1930. Deze meisjes rusten even uit in het gras aan de Woudsterweg. Gegevens van Hiltje Langeraap. Van links naar rechts: Hiltje Langeraap. Tine Bouma, Gretha Bouma en Wietske Dam.


Een foto uit 1930 van Albert de Vries. Dit is Frederik Westink met zijn echtgenote. Ze woonden op Benedenknipe 30 ( nu Meijerweg 55). De vader van Frederik was Tjitte Westink. Frederik was chauffeur van beroep. Hij trouwde op 1-12-1921 als 26-jarige met de twee jaar jongere Tietje Krekt uit Jubbega.


Foto van oktober 1925. Gegevens van Jappie Sietsma. Knypster Merke: bruid en bruidegom. Van links naar rechts: mevrouw Wielinga, Woltertje van Dijk en Anne van Dijk. Aaltje Wielinga-Overwijk was getrouwd met Pier Wielinga. Pier was barbier op Benedenknipe 36 ( nu Meijerweg 67). Woltertje was de echtgenote van de bakker Anne van Dijk. Ze woonden op Benedenknipe 14 ( nu Meijerweg 21). 


Een foto uit 1935: een vrachtauto van de firma Gerritsma. Links Philippus Bouma (hij woonde op de boerderij waar nu de familie Keuning woont). Rechts Piet Brouwer van de smederij .


Een foto uit 1930. De Dorpswijk: de verbinding tussen de Bovenknipe en Katlijk. Links de school. Links Gerda Kooistra , het buurmeisje (nu Dominee Veenweg 77). Haar vader was het hoofd der school. In het midden Jan Abes de Vries, de caféhouder ( nu Dominee Veenweg 75) en rechts Sietske de Jong (nu Dominee Veenweg 59), woonde naast de doopsgezinde kerk. Was later gehuwd met de journalist Douwe Miedema (D.M. van der Woude)


Deze foto is gemaakt in 1960. Voor het pand Het Meer 149 van rijwielhersteller Girbe Brandsma. Zijn vader, Steven Brandsma , had hetzelfde beroep in het Meer. Van links naar rechts: Hiltje Langeraap (maar half zichtbaar), Girbe Brandsma en zijn buurvrouw van der Wal ( Het Meer 147). Girbe is in 1911 in Het Meer geboren en hij trouwde in 1938 met Aaltje Veldman uit Oosterzee.


1930. Deze foto is genomen op de Woudsterweg. Van links naar rechts: Bote Dam, Rinke Langeraap en rechts Sander Bakker. De auto was van de barbier en fotograaf Sander Bakker. Hij woonde op de Meijerweg 83A. Naast het voormalige postkantoor. (gegevens van Geert de Leeuw).


Twee schuitenmakers van de Helling Veensluis in de bossen van Beetsterzwaag. Ze hadden een helling op de hoek van het Kattepaedsje (naast de zuivelfabriek) en de Schoterlandse Compagnonsvaart. Links Anne Brouwer en rechts Jan Brouwer (Het Meer 98). (gegevens van Eppie van der Schoot).


1965. Juf Bosscher met een aantal leerlingen voor de OLS in de Bovenknipe. Van links naar rechts: Neeltje Jager, Ida Oord, juf Sjoerdje Bosscher en Koos van Althuis.


14 oktober 1946. Optocht dames met hart. Vooraan Sjoerdje Bosscher.


Voor: van links naar rechts Aaltje de Leeuw ( 1872-1961), Geert de Leeuw ( 1870-1953). Achter van links naar rechts: Klaas de Leeuw ( 1897-1970), Jan de Leeuw (1907-1972) en Wiebe de Leeuw ( 1902-1984).


1948. Theunis Bosscher voor de Kruidenierswinkel van Boersma ( nu Meijerweg 27). Voor Boersma zat hier de manufactuur Frans Wijma in. Na Boersma had Klaas Jongsma hier een kruidenierszaak. Van links naar rechts: Theunis Bosscher, Jeltje Dam-Hoekstra en de knecht uit Dokkum Nanne de Beer. 


14-10-1946. Een groep collectantes voor de gondelvaart. Gegevens van Philippes Trien Bouma. Van links naar rechts: Tinie Koopmans, Boukje Comello-Jager, Koosje Koopmans, Gretha Teijema (met hoed), Klaasje Hijlkema, Aaltje Brouwer en mevrouw Bouma ( Philippes Trien).


1985. Op de tentoonstelling  "Bij de feart lâns" kreeg de 1551e bezoeker een bloemetje van Arie van der Ploeg, de voorzitter van Kynhout. Dit was  de familie Vis uit Bontebok. (gegevens van Feito van der Wal)


Foto uit 1925. Gegevens van Klaske Stobbe, Azaleastraat 50 in Heerenveen. Deze mannen zijn aan het werk bij de kuilbult. Deze stond naast de boerderij van Jan Ruiter. Van links naar rechts: Jan Ruiter, Jouke Bosscher, Pier Woudstra, Jan Woudstra, Douwe de Haan en Geert Ruiter. Jan Ruiter woonde destijds op Het Meer 111. Hij was getrouwd met Aaltje Otter uit Tjalleberd.


1985. Opening van de fototentoonstelling "Bij de feart lâns" van Kynhout. Albert de Vries overhandigt een bartje aan Herman Aarts. 


Deze brief heeft Kynhout gekregen van Tjibbe van Houten.

Dit is een brief van 18 november 1887 van Abe Haitzes de Vries (zijn bijnaam was rare Abe). Hij is in 1846 in Het Meer geboren en trouwde met Antje Kort. Hij was kastelein in de Bovenknipe (nu Dominee Veenweg 75 ). Hij deed een verzoek aan de gemeente Schoterland om 200 meter verder een bakkerij op te richten. Beter gezegd de bakkerij over te nemen. In 1825 verliet Mindert Pieters Boltje ( Baltje) de bakkerij (nu Dominee Veenweg 135, waar Cees Seinstra woont). Jolle Pieters Boltje nam het huis en de bakkerij over. Hij betaalde aan zijn rijke tante Lamkje Abeles hiervoor fl 1165,-  . Jolle kocht een behoorlijk stuk boekweitland naast de boerderij waar Bauke Cnossen nu woont.

Jolle Pieters Boltje verliet in 1870 de bakkerij. Hij werd opgevolgd door Johannes Goodijk. Al in 1871 ging Goodijk naar Stiens. De volgende 5 jaren was Atze Dijkstra hier bakker. In 1876 ging Dijkstra naar Nieuwebrug. De volgende bakker was Harmen Rudolphus. Hij overleed al in 1878. Zijn vrouw Gerbrig Rudolphus-Zonneveld stond vanaf toen als bakkersche in het bevolkingsregister. Op 31-5-1882 ging Gerbrig naar Amsterdam. Toen stond de bakkerij een aantal jaren leeg. Vandaar dat Abe de Vries het pand wilde overnemen. Het is zeer waarschijnlijk dat Cornelis Franx uit Grouw in 1888 de bakkerij van Abe de Vries heeft gehuurd. Cees Seinstra heeft 3 huizen gekocht ,waaronder de bakkerij van van der Meer, en een nieuw huis gebouwd.


Dit is Herman Minkema op de fiets in de Bovenknipe. Hij was van 1959 tot 1969 boer op Dominee Veenweg 97.


1930. Gegevens van Herman Minkema. 

Gelts en Germ Hofma zijn op weg naar de kerk. Zij zijn op het pad bij de firma van der Mei. De barte op de achtergrond ligt over de Propswijk (tussen Meijerweg 171 en 169). Het echtpaar Hofma woonde achter het huis van het schoolhoofd in de Bovenknipe. Nu Dominee Veenweg 79. Maar tot 1959 stond dat huis in de gemeente Opsterland.


Dit is het huis van Dirk Joostes Venema. Het pand stond op Benedenknipe 163 (nu Meijerweg 20) .Hij was schoenmaker en bode. Hij woonde hier met zijn vrouw Trijntje Zandstra en zijn 2 dochters Gaitske en Akke. Deze laatste dochter volgde haar vader op met een koffie- en theezaak.

Maak jouw eigen website met JouwWeb